YOKOZUNA (Robed) Ring Fest 2005 1/1800 - Price (Jakks)******